Для полнценного использования сайта на нем необходимо авторизоваться.

Конкурс на навчання за кордоном 

по Оставить ответ »

Конкурс на навчання за кордоном

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України оголошує конкурс з відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном.

З метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень із використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду здійснення науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну, розширення наукових контактів із зарубіжними науковцями та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 411 «Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України оголошує конкурс з відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном.

Навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямами освіти і науки:

біо- і нанотехнології, мікроелектроніка, мембранні і квантові технології, фотоніка, мікромеханіка, біомеханіка, фізична та біомедична електроніка;
інформаційні та комунікаційні технології, зокрема супутниковий зв’язок, квантовий комп’ютер, штучний інтелект, системні науки та кібернетика;
енергетика та енергоефективність, зокрема нові види енергії, ядерна енергетика, електротехніка;
раціональне природокористування;
нові речовини і матеріали, зокрема матеріали освоєння космічного простору;
світлотехніка і джерела світла;
інформаційно-вимірювальні технології;
авіаційна та ракетно-космічна техніка;
хімічна технологія та інженерія;
будівництво та архітектура;
транспорт і транспортна інфраструктура;
міжнародне право.

До участі у конкурсі допускаються студенти державних вищих навчальних закладів денної форми навчання першого року навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з півтора або дворічною програмою.

Рекомендовані до участі у конкурсі студенти повинні відповідати таким вимогам:

мати високі результати навчання за програмою підготовки магістра (бакалавра);
мати високі досягнення у студентській науково-дослідній роботі; спеціальність (напрям підготовки) студента повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти;
володіти, на необхідному рівні, англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження навчання.

До участі у конкурсі допускаються аспіранти денної форми навчання, які повинні відповідати таким вимогам:

другого або третього року навчання;
тематика наукових досліджень, що виконуються за темою дисертації, повинна відповідати пріоритетним напрямам науки;
мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;
брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;
володіти, на необхідному рівні, англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування.

До участі у конкурсі допускаються науково-педагогічні працівники, які повинні відповідати таким вимогам:

працювати у вищому навчальному закладі на постійній основі;
мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менш як три роки;
тематика виконуваних наукових досліджень повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;
мати стаж роботи у вищому навчальному закладі чи науковій установі, що направляє на стажування, не менш як один рік;
мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;
брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;
володіти, на необхідному рівні, англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування.

Особи, які претендують на проходження навчання або стажування, подають на ім’я керівника вищого навчального закладу для розгляду на вченій раді вищого навчального закладу наступні документи:

заяву з проханням про направлення на навчання або стажування;
витяг з протоколу засідання кафедри вищого навчального закладу з висновком про рекомендацію такої особи на навчання або стажування;
довідку про результати навчання або звіт про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності;
проект індивідуального плану навчання або стажування, який повинен містити інформацію про мету, завдання, доцільність та строки навчання або стажування, програму навчання або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів.

За результатами розгляду зазначених документів вчена рада вищого навчального закладу приймає рішення щодо доцільності рекомендації даної особи на навчання або стажування.

Вищий навчальний заклад подає конкурсній комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (за адресою 01135 м. Київ, проспект Перемоги, 10) такі документи особи, яка претендує на проходження навчання або стажування:

лист-рекомендацію за підписом керівника вищого навчального закладу;
витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу;
виписку з особової справи даної особи;
копії документів, що подані на ім’я керівника вищого навчального закладу.

Усі документи мають бути завірені в установленому порядку.

Вищі навчальні заклади проводять попередній відбір студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників для навчання, стажування за кордоном і подають свої пропозиції конкурсній комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України протягом місяця з дня опублікування цього оголошення (дата публікації на сайті Міністерства — 16 травня 2011 року).

Документи, що надійшли до конкурсної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України після встановленого строку та умов конкурсу, до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс документи не повертаються та не рецензуються.

Особи, які будуть рекомендовані конкурсною комісією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України мають бути готові до проведення додаткових відборів у закордонних вищих навчальних закладах, до яких вони направляються на навчання або стажування.

Інформація — за метаріалами сайту Міністрества.
http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/16_05/8/

Добавить комментарий

Вы должны войти на сайт чтобы оставить комментарий.